گذار کردن اسکندر دیگر باره به هندوستان 2

رس

طمع بردل هر کسی کرد راه                  که بر گوهر او را بود دستگاه پدید آمد اندر میان داوری                  خرد کردشان عاقبت یاوری بر آن رفت میثاق آن انجمن                  که از بهر بت‌خانهٔ خویشتن […]

ادامه مطلب...


گذار کردن اسکندر دیگر باره به هندوستان 2

nezaami

دگرباره بر مرز هندوستان                گذر کرد چون باد بر بوستان وز آنجا به مشرق علم برفراخت        یکی ماه بردشت و بر کوه تاخت از آن راه چون دوزخ تافته                کزو پشت ماهی تبش یافته درآمد به آن شهر مینو […]

ادامه مطلب...