مانند غـریـقی کــه پر از وحـشت آب است

شعر جدید

مانند غـریـقی کــه پر از وحـشت آب است              می گردم و دستم پی یک تکه طناب است دلتنگی و تنـهایی و انـدوه و صـبوری              این عاقبت تیره ی یک عاشق ناب است آن مرد پر از شور و غزل ، بعد تو جان داد   […]

ادامه مطلب...