پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند

شهریارر

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند                     بلبل شوقم هوای نغمه خوانی میکند همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست                     طاقتم اظهار عجز و ناتوانی میکند بلبلی در سینه مینالد هنوزم کین چمن        […]

ادامه مطلب...