دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست

دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست        از خانه برون آمد و بازار بیاراست در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین       در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیباست صبر و دل و دین می‌رود و طاقت و آرام      از زخم پدید است که بازوش […]

ادامه مطلب...