عشرتی‌گر هست‌دلها را به‌هم‌جوشیدن است

بیدل

گرشود آن نرگس میگون مقابل با شراب                       می‌شود چون آب‌گوهر خشک‌در مینا شراب جام‌را همچشمی آن نرگس مخمورنیست                       از هجوم موج‌گر مژگان‌کند انشا شراب عشرتی‌گر هست‌دلها را به‌هم‌جوشیدن است               […]

ادامه مطلب...