گذار کردن اسکندر دیگر باره به هندوستان 2

رس

طمع بردل هر کسی کرد راه                  که بر گوهر او را بود دستگاه پدید آمد اندر میان داوری                  خرد کردشان عاقبت یاوری بر آن رفت میثاق آن انجمن                  که از بهر بت‌خانهٔ خویشتن […]

ادامه مطلب...


گذار کردن اسکندر دیگر باره به هندوستان 2

nezaami

دگرباره بر مرز هندوستان                گذر کرد چون باد بر بوستان وز آنجا به مشرق علم برفراخت        یکی ماه بردشت و بر کوه تاخت از آن راه چون دوزخ تافته                کزو پشت ماهی تبش یافته درآمد به آن شهر مینو […]

ادامه مطلب...


عشرتی‌گر هست‌دلها را به‌هم‌جوشیدن است

بیدل

گرشود آن نرگس میگون مقابل با شراب                       می‌شود چون آب‌گوهر خشک‌در مینا شراب جام‌را همچشمی آن نرگس مخمورنیست                       از هجوم موج‌گر مژگان‌کند انشا شراب عشرتی‌گر هست‌دلها را به‌هم‌جوشیدن است               […]

ادامه مطلب...


ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

حافظ

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی                        دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی دایم گل این بستان شاداب نمی‌ماند                        دریاب ضعیفان را در وقت توانایی دیشب گله زلفش با باد […]

ادامه مطلب...